Oldal kiválasztása

Adatvédelem

1. Bevezetés
Az Introwood Kft.

székhelye: 7622 Pécs, Zsinkó u. 3-5.
telephelye: 7634 Pécs, Rácváros út. 15
cégjegyzékszáma: 02-09-073362
adószáma: 14543849-2-02

, a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő,
mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény
tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével
kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a
hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Introwood http://bambusz.introwood.com címen.

Az Introwood Az Introwood
EN-US” lang=”EN-US”>Kft.
a személyes adatokat bizalmasan kezeli,
és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést,
mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Introwood 2.1. személyes adat: bármely meghatározott
(azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett)
kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e
minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy
különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy
közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai,
fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

2.2. hozzájárulás: az érintett
kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a
rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre
kiterjedő – kezeléséhez;

2.3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata,
amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.4. adatkezelő: az a természetes vagy
jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és
végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5. adatkezelés: az alkalmazott
eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása,
törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának
megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai
jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
is;

2.6. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.7. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.9. adatzárolás: az adatok
továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának,
átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének,
összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen
vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

2.10. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.11. adatfeldolgozás: az adatkezelési
műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint
az alkalmazás helyétől;

2.12. adatfeldolgozó: az a természetes
vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok
feldolgozását végzi;

2.13. harmadik személy: olyan természetes
vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;

2.14. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3. Alapelvek az Introwood Kft. adatkezelése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan
cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének
hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a
nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt
céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak
meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e
célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely
az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél
elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és
ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően
és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos
minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az
adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az
adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel
kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók,
valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az
érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az
adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges
adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától
függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó
részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten
hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az
átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a
személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló
adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság
területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az Introwood Felhívjuk az Introwood Kft. részére
adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat
adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának
beszerzése.

4.1.A bambusz.introwood.com honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a bambusz.introwood.com portál látogatása során az Introwood Az adatkezelés jogalapja: az érintett
hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma
és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének IP címe,
böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal
címe.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 3650 nap.

A bambusz.introwood.com címen elérhető portál html kódja az Introwood Kft.-től
független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató
hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre
történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek
gyűjteni.

Külső szerverek segítik a honlap
látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és
auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az
adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/.

A szolgáltató, illetve a megjelölt külső
szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó
számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és
olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a
sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó
aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de
kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütit a felhasználó képes törölni saját
számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A
sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében
az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van
lehetőség.

A bambusz.introwood.com a Google Adwords
remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra
látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon
remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat
használ, a látogatók megcímkézéséhez. A webshopot felkeresők
letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google
hírdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található
utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre
szabott ajánlatok!

A külső szolgáltatók a felhasználói
szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan,
információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak.
A webjelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs
lehetőség a böngészőkben.

4.2. bambusz.introwood.com regisztráció, vásárlás

A Webshopban vásárolni regisztráció nélkül és regisztráció után egyaránt lehetséges.
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való
megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók személyre
szabottabb kiszolgálása, egyes szolgáltatások használatához való
jogosultság, felhasználói statisztikák készítése, rendelések, vásárlások
kezelése, a vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése
és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése, hírlevél
küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett
önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: felhasználónév,
jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail címek, telefonszámok, faxszám,
cégnév, hírlevél feliratkozási hozzájárulás, a regisztráció dátuma és
időpontja, a rendelés dátuma és időpontja, a rendelés adatai.

Az adatok törlésének határideje: az utolsó
bejelentkezéstől számított tíz év, míg a hírlevél küldéséhez adott
hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli
bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.

Adattovábbítás: online fizetés esetén a
tranzakció azonosítót, a vásárlás összegét, dátumát és időpontja
továbbításra kerül a tranzakciót lebonyolító Bank felé. A személyes
adatokat az Adatok módosítása menüben lehet módosítani. A személyes
adatok törlését – a számviteli bizonylatok kivételével – a jelen
tájékoztató 6. pontjában közzétett elérhetőségeken lehet kérni.

4.3. A hírlevél

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot
is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére,
tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett
önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §
(5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail cím, dátum, időpont.

Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.

A hírlevelek továbbításának megtiltását és
a személyes adatok törlését vagy módosítását a kiküldött hírlevélben
található linkre kattintva, valamint postai úton a jelen tájékoztató 6.
pontjában közzétett címen lehet kérni.

4.4. A szolgáltatás ügyféllevelezései

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele
során kérdése, problémája van, a szolgáltatás Ügyfélkapcsolat  rovatában
megadott módon kapcsolatba léphet a szolgáltatás szerkesztőivel.

Az Introwood E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a
bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a
közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az
adatkezelőt.

Az Introwood Az Introwood   működtetett szervereken találhatók meg.

Az Introwood Az Introwood Az Introwood a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult
használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt
információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Introwood Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az
interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web,
ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel
szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására,
vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen
fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható
óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden
biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden
biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé
teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Introwood Kft.  
székhelye: 7622 Pécs, Zsinkó u. 3-5.
telephelye: 7634 Pécs, Rácváros út. 15
cégjegyzékszáma: 02-09-073362
adószáma: 14543849-2-02
E-mail: david@fafutar.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-58582/2012.

7. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes
adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését,
illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –
törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett kérelmére az Introwood Kft.,
mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa
megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az
adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb
idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető
formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a
tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó
tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb
esetekben az Introwood Kft.  költségtérítést állapít meg.

Az Introwood a személyes
adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés
célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az Introwood Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő
vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára
történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Introwood Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a
meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől
számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az Introwood  az
érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő
egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás
jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az Introwood  az
érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az
adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén
kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatvédelmi nyilvántartási engedély

0
    0
    Kosár